Polityka prywatności

Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przechowywaniu danych osobowych przez Metalchem-Warszawa S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest METALCHEM-WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Studziennej 7a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089044, NIP 527-020-40-40, REGON 012100778 .

Dane osobowe będą przetwarzane przez Metalchem-Warszawa S.A., w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Metalchem-Warszawa S.A.  [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu lub usług własnych;

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;

c) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu marketingu oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody,

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu lub usług własnych Metalchem-Warszawa S.A.  na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Ryszard Chmurski, e-mail: r.chmurski@abi-warszawa.pl, lub poprzez kontakt z Metalchem-Warszawa S.A., tel. 022 837-12-70 w. 40, e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Metalchem-Warszawa S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Studziennej 7a,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na najwyższym poziomie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych Metalchem-Warszawa S.A.   z siedzibą w Warszawa przy ul. Studziennej 7a – reprezentowany przez Prezesa Zarządu
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazie cały czas do momentu np. odwołania zgody,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Nadzoru gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,
 • w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.