Dla akcjonariuszy

Dane Spółki

Polski producent pomp i przepompowni ściekowych

Adres: ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa, Mazowieckie, Polska

Telefon: +48 22 837 12 70 fax: +48 22 836 89 50

Email: metalchem@metalchemsa.pl

Strona: www.metalchemsa.com.pl

KRS 0000089044

NIP 527-020-40-40

Regon 012100778

Kapitał Zakładowy 525 400 PLN

BDO 000029119

Konto Santander Bank Polska 21 1500 1012 1210 1000 5727 0000  

Komunikaty dla Akcjonariuszy

Data Nr Temat komunikatu Treść do pobrania
2020-05-18 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd spółki Metalchem-Warszawa S.A. zawiadamia o „Walnym Zebraniu Akcjonariuszy” w dniu 26 maja 2020r. o godz. 9:00 w hotelu „Colibra” ul. Wolska 191
2020-10-15 2

Wezwania
dla
Akcjonariuszy

Zarząd Metalchem-Warszawa S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje METALCHEM-WARSZAWA S.A. (seria A i B) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w BIURZE MAKLERSKIM COPERNICUS SA
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Studziennej 7a , 01-259 Warszawa , w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.metalchemsa.com.pl/ dla akcjonariuszy/ Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.